คำว่า ' decade ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ระยะเวลา 10 ปี


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z