คำว่า ' absolute ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เต็มที่ (ใช้ในการเน้น)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สมบูรณ์, ทั้งหมด
คำที่คล้ายกัน : perfect; complete; total


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Loosed from any limitation or condition; uncontrolled; unrestricted; unconditional; as, absolute authority, monarchy, sovereignty, an absolute promise or command; absolute power; an absolute monarch.
[a.] Complete in itself; perfect; consummate; faultless; as, absolute perfection; absolute beauty.
[a.] Viewed apart from modifying influences or without comparison with other objects; actual; real; -- opposed to relative and comparative; as, absolute motion; absolute time or space.
[a.] Loosed from, or unconnected by, dependence on any other being; self-existent; self-sufficing.
[a.] Capable of being thought or conceived by itself alone; unconditioned; non-relative.
[a.] Positive; clear; certain; not doubtful.
[a.] Authoritative; peremptory.
[a.] Pure; unmixed; as, absolute alcohol.
[a.] Not immediately dependent on the other parts of the sentence in government; as, the case absolute. See Ablative absolute, under Ablative.
[n.] In a plane, the two imaginary circular points at infinity; in space of three dimensions, the imaginary circle at infinity.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z