คำว่า ' abrupt ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชัน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z