คำว่า ' aha ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[interj.] An exclamation expressing, by different intonations, triumph, mixed with derision or irony, or simple surprise.
[n.] A sunk fence. See Ha-ha.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z