คำว่า ' ague ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อาการมีไข้ (ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อมาเลเรีย)


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An acute fever.
[n.] An intermittent fever, attended by alternate cold and hot fits.
[n.] The cold fit or rigor of the intermittent fever; as, fever and ague.
[n.] A chill, or state of shaking, as with cold.
[v. t.] To strike with an ague, or with a cold fit.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z