คำว่า ' agreement ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเห็นพ้อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน
คำที่คล้ายกัน : complying; accession; agreeing
คำตรงกันข้าม : disagreeing; disrupting


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] State of agreeing; harmony of opinion, statement, action, or character; concurrence; concord; conformity; as, a good agreement subsists among the members of the council.
[n.] Concord or correspondence of one word with another in gender, number, case, or person.
[n.] A concurrence in an engagement that something shall be done or omitted; an exchange of promises; mutual understanding, arrangement, or stipulation; a contract.
[n.] The language, oral or written, embodying reciprocal promises.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z