คำว่า ' yabber ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การพูดที่เร็วและเข้าใจยาก (แบบออสเตรเลีย)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z