คำว่า ' tab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เม็ด (ใช้กับยาเสพย์ติด)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z