คำว่า ' swab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z