คำว่า ' gabbin ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูด (มักหมายถึงพูดมาก)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z