คำว่า ' O level ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z