คำว่า ' nacelle ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่วนแยกของเครื่องยนต์ สินค้า ผู้โดยสาร พนักงานเครื่องบิน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z