คำว่า ' a lot of water has passed under the bridge ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z