คำว่า ' ibidem ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z