คำว่า ' out of courtesy (to) ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เพื่อเป็นเกียรต์กับบางคน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z