คำว่า ' habit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การติดยาเสพย์ติด


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z