คำว่า ' gabble out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รีบพูดหรือรีบบอก (บางสิ่ง) อย่างไม่ชัดเจน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z