คำว่า ' frequentative ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำซ้ำๆ (ทางภาษาศาสตร์)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z