คำว่า ' fabled ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z