คำว่า ' fill with ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z