คำว่า ' abrupt ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชัน


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z