คำว่า ' chemical fertilizer ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปุ๋ยเคมี


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z